Típuslevezetés példákon keresztül

Hanák D. Péter
2005. márc. 1.

Magasabbrendű polimorf függvények típusa

 1. fun f1 p q r s = p(q r s)

  Az f1 részlegesen alkalmazható függvényként van definiálva.

  Az f1-et a p argumentumra alkalmazva olyan függvényt kapunk, amelyet a q argumentumra alkalmazva olyan függvényt kapunk, amelyet az r argumentumra alkalmazva olyan függvényt kapunk, amelyet az s argumentumra alkalmazva kapjuk meg a függvényalkalmazás eredményét.

  f1 típusának meghatározását a definíció jobb oldalának elemzésével kezdjük. p függvény típusú érték, mert függvényalkalmazási pozícióban áll. A p(q r s) függvényalkalmazás kiértékelését az SML a zárójelben álló q r s argumentum kiértékelésével kezdi (vö. mohó kiértékelés). A zárójelen belül a q is függvényalkalmazási pozícióban van, ezért q is függvény-típusú érték. A q-t az r argumentumra alkalmazva olyan függvényt kapunk, amelyet az s argumentumra alkalmazva kapjuk az eredményt. r és s típusáról nem tudunk közelebbit, ezért a típusokat egy-egy típusváltozóval jelöljük.

  Típusváltozóként a szokásos módon alfát ('a), bétát ('b), gammát ('c), deltát ('d) használunk. A fentiek szerint:

  p : 'a -> 'b * p-nek egyetlen argumentuma van: (q r s)
  r : 'c * r típusáról nem tudunk semmi közelebbit
  s : 'd * s típusáról sem tudunk semmi közelebbit
  q : 'c -> 'd -> 'a * q eredménye a p argumentuma

  Már csak össze kell rakni az egyes részeket:

  f1 : ('a -> 'b) -> ('c -> 'd -> 'a) -> 'c -> 'd -> 'b

  Megjegyzések: ('a -> 'b)-t és ('c -> 'd -> 'a)-t zárójelbe kell rakni, hiszen az összes -> típusoperátor azonos precedenciájú. f1 és p alkalmazásának eredménye azonos típusú (a példában 'b-val jelöltük).

 2. fun uncurry f (x, y) = f x y

  uncurry is részlegesen alkalmazható függvényként van definiálva: első argumentumát f-fel jelöljük; második argumentuma egy pár, (x, y)-nal jelöljük. Milyen érték f? A választ a definíció jobb oldalán találjuk: mivel f függvényalkalmazási pozícióban áll, függvénynek, mégpedig részlegesen alkalmazható függvénynek kell lennie. Ezzel:


  x : 'a
  y : 'b
  f : 'a -> 'b -> 'c
  (x, y) : 'a * 'b
  uncurry : ('a -> 'b -> 'c) -> 'a * 'b -> 'c
  Megjegyzés: 'a * 'b köré nem kell zárójelet rakni, mert a * típusoperátor precedenciája nagyobb, mint a -> típusoperátoré.

 3. val mapmap = map map

  A map alapfüggvény, szignatúráját, típusát tudni illik:

  val map f ls : ('a -> 'b) -> 'a list -> 'b list =
    ('a -> 'b) -> '(a list -> 'b list)

  A két típuskifejezés ekvivalens, hiszen a -> típusoperátor jobbra köt.

  A mapmap definíciójában a map-et saját magára alkalmazzuk részlegesen; eredményül egyargumentumú függvényt kapunk.

  Ha a map-et egyargumentumú függvénynek tekintjük, az argumentumának 'a -> 'b, az eredményének pedig 'a list -> 'b list a típusa.

  A mapmap típusát úgy kapjuk meg, hogy a map eredményének típusát leíró kifejezésben az 'a típusváltozót ('a -> 'b)-val, a 'b típusváltozót pedig ('a list -> 'b list)-tel helyettesítjük:

  mapmap : ('a -> 'b) list -> ('a list -> 'b list) list

 4. fun swap f x y = f y x

  Mind a swap, mind f-fel jelölt első argumentuma részlegesen alkalmazható függvény (az utóbbi a definíció jobb oldalából látható). swap-nak és f-nek azonos típusú eredményt kell adnia.


  y : 'a
  x : 'b
  f : 'a -> 'b -> 'c
  swap : ('a -> 'b -> 'c) -> 'b -> 'a -> 'c

 5. fun fold f e [] = e | fold f e (x::xs) = fold f (f e x) xs

  A fold fenti változata részlegesen alkalmazható függvény. f-fel jelölt első argumentuma ugyancsak részlegesen alkalmazható függvény, ez a definíció második sorában a jobb oldalon álló (f e x) kifejezésből látszik. e-vel jelölt második argumentuma tetszőleges típusú érték, []-vel, ill. (x::xs)-sel jelölt harmadik argumentuma pedig tetszőleges típusú értékek listája. fold rekurzív hívásából látható, hogy f eredményének e-vel azonos típusúnak kell lennie.


  e : 'a
  x : 'b
  f : 'a -> 'b -> 'a
  fold : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'aTípuslevezetés
2005. március 1.