BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki informatika szak
Nappali tagozat
2005/2006-os tanév, őszi félév

Deklaratív programozás

Házi feladat, 1.0a változat

Új beadási határidő: 2005. december 15., csütörtök 24h.

Lépegető

Ez a leírás a Deklaratív programozás c. tárgyból kiadott féléves házi feladatot ismerteti.

A feladvány

Egy négyzetrács egyes - előírt - pontjaiba kell számokat írni 1-től n-ig úgy, hogy minden 1<i<n-re az i-1-gyel és az i-vel jelölt rácspontok közötti távolság határozottan kisebb legyen, mint az i-vel és az i+1-gyel jelölt rácspontok közötti. (A távolságot a pitagoraszi képlettel számoljuk ki.) Alább látható egy mintafeladvány (ahol az előírt pontokat ? jelöli) és a megoldása.

 ? - - - - -
 - - - - ? -
 - ? - - - -
 ? - - - - -
 - - - - - -
 - - ? - - ?
           
 5 - - - - -
 - - - - 3 -
 - 2 - - - -
 1 - - - - -
 - - - - - -
 - - 4 - - 6
1. ábra. Egy feladvány             2. ábra. A feladvány (egyetlen) megoldása

A megoldandó feladat

Írjon lepeget néven olyan Prolog-, ill. SML-eljárást, amely egy feladvány összes megoldását előállítja!

A Prolog-eljárásnak két paramétere van. Első (bemenő) paramétere a feladványt, második (kimenő) paramétere a megoldást írja le. Az eljárásnak a visszalépések során minden megoldást pontosan egyszer kell kiadnia. Ha a feladványnak nincs megoldása, az eljárás hiúsuljon meg.

A Prolog-eljárás bemenő paramétere egy Sor-Oszlop párokból álló lista, amelynek elemei egy-egy kitöltendő rácspont (kérdőjel) helyét adják meg. A listáról feltételezhető, hogy az elemei lexikografikusan növekvő sorrendben vannak. Az 1. ábrán bemutatott feladvány esetén például a Prolog-eljárás bemenő paramétere:

[1-1, 2-5, 3-2, 4-1, 6-3, 6-6]

A Prolog-eljárás kimenő paramétere egy olyan - az előbbivel megegyező hosszúságú - lista, amely minden egyes koordinátához hozzárendeli a megfelelő rácspontba írandó számot. A 2. ábrán látható megoldást írja le például az alábbi lista:

[5, 3, 2, 1, 4, 6]
Az SML-eljárás paramétere egy (Sor, Oszlop) párokból álló lista, amelynek elemei egy-egy kitöltendő rácspont (kérdőjel) helyét adják meg. A listáról feltételezhető, hogy az elemei lexikografikusan növekvő sorrendben vannak. Az 1. ábrán bemutatott feladvány esetén például az SML-eljárás paramétere:
[(1,1), (2,5), (3,2), (4,1), (6,3), (6,6)]
Az SML-eljárás eredménye az előbbivel megegyező hosszúságú listák olyan listája, amelynek elemei egy-egy megoldást írnak le úgy, hogy nincs közöttük két azonos, és együtt az összes megoldást megadják (a sorrendjük tetszőleges). Az egy-egy megoldást leíró listák minden egyes koordinátához hozzárendelik a megfelelő rácspontba írandó számot. Az 1. ábrán látható feladványnak egyetlen megoldása van, ez a 2. ábrán látható, és az alábbi - egyetlen listát tartalmazó - lista írja le:
[[5, 3, 2, 1, 4, 6]]

A megírandó eljárás specifikációja

A lepeget/2 Prolog-eljárás paramétereinek típusát a következő - megjegyzésként megadott - Prolog-típusdefiníciók írják le.
% :- type koord   ---> int-int.
% :- type racspontok == list(koord).
% :- type kitoltes  == list(int).
% :- pred lepeget(racspontok::in, kitoltes::out).

A lepeget eljárás paraméterének és eredményének típusát a következő SML-típusdefiníciók írják le.

structure TLepeget =
struct
   type koord   = int * int
   type racspontok = koord list
   type kitoltes  = int list
end
signature Lepeget =
sig
 (* lepeget Rs = az 1..n számok összes olyan permutációja listaként
    ábrázolva, amelynek elemeit rendre egy rács Rs-beli rácspontjaiba
    írva a megadott távolságkritériumnak eleget tevő elrendezést kapunk
 *)
 val lepeget : TLepeget.racspontok -> TLepeget.kitoltes list
end

A keretprogram

Programjait keretprogramok segítségével próbálhatja ki. A keretprogramokat a specifikációs modulokkal és egy, a beadáskor használthoz hasonló tesztsorral innen töltheti le. A házi feladatok teszteléséhez és értékeléséhez ezekkel kompatíbilis programokat fogunk használni. Figyelem! A keretprogramhoz adott tesztesetek tájékoztató jellegűek, nehézségük, méretük a beadott programoktól függően változhat!

A keretprogram bemenete egy olyan szöveges állomány, amelynek egyetlen sorában a rács kitöltendő rácspontjainak koordinátái állnak (Sor, Oszlop) alakban, egy-egy szóközzel elválasztva, lexikografikusan növekvő sorrendben.

(1,1) (2,5) (3,2) (4,1) (6,3) (6,6)
3. ábra. A bemenő állomány tartalma az 1. ábrán látható feladvány esetén

A keretprogram kimenete a 2. ábrán bemutatotthoz hasonló felépítésű szöveges állomány.

A Prolog-keretprogram három eljárást exportál:

lepeget_be(file::in, racspontok::out)
A megnevezett szöveges állományból beolvassa a feladványt, és visszaadja a második argumentumban.
lepeget_ki(file::in, racspontok::in, kitoltes::in)
A megnevezett szöveges állományba kiírja az adott megoldást.
megold(file::in, file::in)
Beolvas egy feladványt az első paraméterként kapott állományból, és kiírja az ahhoz tartozó összes megoldást a második paraméterben megadott állományba. Ehhez természetesen szüksége van a lepeget/2 eljárásra.

A keretprogram felhasználja a file típust:

% :- type file == atom.
A file típusú paraméterben a user atomot megadva a terminálról vihetünk be, ill. a terminálra irathatunk ki adatokat. Egyébként a megadott nevű állományba írunk, ill. állományból olvasunk.

Az SML-keretprogram három eljárást exportál:

signature KLepeget =
sig
  val lepeget_be : string -> TLepeget.racspontok
  val lepeget_ki : string * TLepeget.racspontok * TLepeget.kitoltes list -> unit
  val megold   : string * string -> string
end
lepeget_be f
Az f szöveges állományból beolvasott adatokból képzett feladvány.
lepeget_ki(m, fl, mss)
Az fl feladvány és az mss megoldáslista alapján az összes megoldást kiírja az m szöveges állományba.
megold(f, m)
Beolvas egy feladványt az f szöveges állományból és kiírja az összes megoldást az m szöveges állományba. Ehhez természetesen szüksége van a Lepeget.lepeget eljárásra. Eredménye az f nevet, a megoldások számát és a futási időt másodpercben tartalmazó füzér.
A bemenetet, ill. a kimenetet a terminálra irányíthatjuk Unix alatt a /dev/stdin, ill. a /dev/stdout, MS-DOS/Windows alatt mindkét esetben a con állománynév megadásával.

Dokumentációs követelmények

Mindkét programot úgy írja meg (választása szerint vagy magyarul, vagy angolul), hogy a szövegük jól olvasható legyen: válasszon értelmes neveket, specifikálja a paraméterek és más azonosítók szerepét és értelmezési tartományát, magyarázza meg az egyes eljárások feladatát és működését! Használja a Prolog-, ill. SML-jegyzetekben látható formázási konvenciókat, ne írjon 80 karakternél hosszabb sorokat! Minden eljáráshoz írjon fejkommentet!

A két programhoz közös dokumentációt készítsen - vagy magyarul, vagy angolul. A dokumentáció tartalma legalább a következő legyen:

Fogalmazzon világosan és tömören, ügyeljen a helyes nyelvhasználatra és a helyesírási szabályok betartására! Az indokoltan elvárható formai követelmények be nem tartását, a gondatlan kivitelt szankcionáljuk.

A dokumentációt elektronikus formában adja be, HTML, PDF, esetleg ASCII formátumban.

Egyéb követelmények és tudnivalók

A programok készülhetnek MS Windows alatt, de Linux alatt is működniük kell (ügyeljen a fájlnevekben a kis- és nagybetűk használatára!). A beadott programokat Linux környezetben SICStus Prolog 3.12.2, ill. MOSML 2.01 fordítóprogramokkal teszteljük.

A programokat és az elektronikus dokumentációt a webes felületen keresztül lehet külön-külön feltölteni az Elektronikus Tanársegéd HF beadás menüpontjában. Programját egy 10-elemű tesztsorozattal automatikusan futtatjuk, és az eredményről válaszlevélben értesítjük. A beadást többször is megismételheti, a legutolsóként beadott megoldást értékeljük.

A házi feladat beadása nem kötelező, de a DP nyelvek magasszintű elsajátításához nagy segítséget ad. Ezért javasoljuk, hogy a házi feladatot mindkét nyelven készítsék el és adják be. Mindazonáltal elfogadunk csak SML-, ill. csak Prolog-nyelven készült megoldásokat, értelemszerűen felére csökkentett pontszámmal. A teszteseteket úgy választottuk meg, hogy 3-4 feladatot az egyszerű, algoritmikus ötletek nélküli programok is meg tudjanak oldani.

Figyelem! A jó jegyhez gyakorlatilag elengedhetetlen a házi feladat elkészítése.

A programok és az elektronikus dokumentáció beadási határideje 2005. december 15-e, csütörtök 24h.

Az értékelés a beadási tesztsorozathoz hasonló nehézségű tesztesetekkel történik. Az időkorláton belül helyes eredményt adó tesztesetek mindegyikére 0,5-0,5 pontot adunk. A 10 futásra összesen tehát nyelvenként maximum 5 pontot kaphat. Ezen felül a dokumentációt, a programkód olvashatóságát, kommentezettségét is értékeljük, nyelvenként maximum 2,5 ponttal. Ha mindkét nyelvből beadja a házi feladatot, akkor tehát maximum 15 pontot kaphat (ez 15%-a a pluszpontok nélkül elérhető legfeljebb 100 alappontnak).

Azok a programok, amelyek az alapteszt minden feladatát helyesen és az előírt időkorláton belül megoldják, létraversenyben vesznek részt. A leggyorsabban futó SML-, ill. Prolog-programokra - helyezési számuktól függően - külön-külön 7,5 és 0,5 közötti pluszpont kapható. Ha valaki tehát mindkét nyelvből a leggyorsabb programot írja meg, akkor a legfeljebb 100 alapponton felül 15 pluszpontot kap.

A programot és dokumentációt mindenkinek saját magának kell elkészítenie. A beadott házi feladatokat gépi úton hasonlítjuk össze, másolás esetén a kódot adó és kapó hallgató sem kaphat pontot. Az algoritmusra vonatkozó ötletek cseréjét viszont nem tiltjuk.


dp@inf.bme.hu
Utolsó módosítás: 2005. nov. 6.