A vizsgán számonkért ismeretek Prologból

Fejezetek a jegyzetből

A vizsgán tudni kell a jegyzet alábbi fejezeteit:

Prolog eljárások

Az alábbi beépített eljárások pontos működését fejből ismerni kell.

Az alábbi eljárások definícióját fejből ismerni kell.

A jegyzet fent említett részeiben szereplő egyéb eljárásokkal kapcsolatban is csak lexikális segítséget adunk (milyen sorrendben sorolja fel a megoldásokat, milyen sorrendben kapja a paramétereit stb.).Prolog vizsgafeladat-minták

A vizsgán, amely több részből áll, minden hallgató tételeket húz.
 1. Az első rész.
 2. A második rész.
 3. A harmadik rész.
 4. A negyedik rész.

A vizsga első részében, min. 60 perces felkészülési idő alatt, néhány kisebb programozási feladatot kell megoldani Prolog-, ill. SML-nyelven, írásban.

Példák a feladható programozási feladatokra:

 * Írjon egy olyan Prolog eljárást, amely egy tetszőleges Prolog kifejezés 
  esetén felsorolja a benne lévő olyan legbővebb összetett részkifejezéseket,
  amelyek egész számokból a + és * kétargumentumú operátorokkal épülnek fel! A
  `legbővebb' jelző azt jelenti, hogy egy ilyen részkifejezés részeit ne sorolja
  fel, az `összetett' jelző pedig azt, hogy az egyetlen számból álló részkifejezé-
  seket se sorolja fel. Vigyázat: a kifejezésben változók is előfordulhatnak! 

  % ari_resz(Kif, R): A Kif kifejezés része R, R összetett, egész számokból
  % a + és * operátorokkal épül fel, és az ilyenek között a legbővebb.
  % :- pred ari_resz(univ::in, univ::out).

  | ?- ari_resz(f(1+2, 8, 4+3*X, g(5+4*2)), R).  R = 1+2 ; R = 5+4*2 ; no
  | ?- ari_resz(a+(1+2*3)*X+4*5+6, R).       R = 1+2*3 ; R = 4*5 ; no
  % Megjegyzés: a `...+4*5+6' zárójelezése `(...+4*5)+6', ezért a 4*5+6 ennek 
  % nem részkifejezése. Természetesen a zárojelezéssel nem kell foglalkoznia a
  % megoldásban, hiszen azt a Prolog beolvasója megteszi!

  Könnyített feladat: Felteheti, hogy a kifejezésben csak a + és * kétargumentumú 
  struktúranevek szerepelnek, mint a második példában.     


 * Írjon Prologban egy olyan eljárást, amely egy tetszőleges Prolog struktúra-
  kifejezés összes olyan valódi részstruktúráját felsorolja, amelynek neve
  megegyezik az egész kifejezés nevével. Nem számít valódi részstruktúrának
  maga az egész kifejezés, és a benne előforduló atomok. Vigyázat, a
  kifejezésben változók is előfordulhatnak!						
  
  % nevu_resze(Kif, Resz): Resz a Kif-nek olyan valódi részstruktúrája,
  % amelynek neve megegyezik Kif nevével.
  % :- pred nevu_resze(any::in, any::out).

  Példa: 
  | ?- nevu_resze(f(1,f(2), f(f(X)), g(f)), R).  
                      R = f(2); R = f(f(X)); R = f(X)


 * írjon egy olyan Prolog eljárást, amely visszaadja egy atom formájában
  megadott szövegben a szavak számát. Szónak számít minden 32-nél nagyobb
  ASCII kódú karakterekből álló összefüggő jelsorozat. A szavakat egy vagy
  több láthatatlan (32-nél kisebb-egyenlő kódú) karakter választja el. A
  szöveg elején és végén előfordulhatnak láthatatlan karakterek. Törekedjék
  hatékony (jobbrekurzív) megoldásra.							 

  % szoszam(Atom, Szam): Szam az Atomban előforduló szavak száma.
  % :- pred szoszam(atom::in, int::out).

  Példa:
  | ?- szoszam(' Ali baba és a 40 rabló', N).         N = 6 


 * Egy számlistában kaptatónak hívunk egy olyan legalább kételemű folyamatos
  részlistát, amely szigorúan monoton növő, és egyik irányba sem terjeszthető ki
  szigorúan monoton módon. Írjon olyan Prolog eljárást, amely felsorolja egészek
  egy adott listájában található kaptatókat. 

  % kaptato(L, K): K az L számlistában előforduló kaptató, azaz maximális 
  % szigorúan monoton növő, legalább kételemű folytonos részlista.
  % :- pred kaptato(list(int)::in, list(int)::out).

  | ?- kaptato([1,2,3,3,1,3,5,4,3,2,4], L).  L = [1,2,3]; L = [1,3,5]; L = [2,4]

 * Írjon egy olyan Prolog eljárást, amely egy tetszőleges Prolog kifejezésből
  listába gyűjti a benne előforduló egész számokat! Az előfordulások sorrendjét
  őrizze meg! Vigyázat, a kifejezésben változók is előfordulhatnak! 

  % szamai(Kif, EL): EL a Kif-ben előforduló egész számok listája.
  % :- pred szamai(any::in, list(int)::out).

  | ?- szamai(f(5,2+5,g(0)), L).			L = [5,2,5,0]


 * Írjon olyan Prolog eljárást, amely egy egyváltozós kifejezés adott helyen
  vett behelyettesítési értékét számítja. A kifejezést egy olyan Prolog
  adatstruktúrával adjuk meg, amely az `x' névkonstansból és számokból a `+',
  `-' és `*' kétargumentumú operátorokkal épül fel.				

  % erteke(Kif, X, Ert): A Kif kifejezés értéke az x=X helyen Ert.
  % :- pred erteke(univ::in, int::in, int::out).

  Pluszfeladat: Oldja meg a fenti feladatot úgy, hogy megenged minden, az `is'
  beépített eljárás által kezelt egy- ill. kétargumentumú műveletet.		

  | ?- erteke((x+1)*(x+1)-2*(x+1)+1, 4, E).           E = 16 

 * Írjon egy olyan Prolog eljárást, amely egy tetszőleges Prolog névkonstans
  (atom) esetén felsorolja a benne előforduló egész számokat. Pontosabban: az
  eljárás megkeresi a névkonstanst alkotó karakterlista egy olyan folytonos
  részét, amely csupa számjegyből áll és egyik irányba sem terjeszthető ki
  számjeggyel. Visszaadja a számjegysorozat decimális számként vett értékét,
  visszalépéskor felsorolva az összes ilyen számot.				

  % nevszam(Atom, E): E az Atom-ban előforduló egész szám.
  % :- pred nevszam(atom::in, int::out).

  | ?- nevszam('123 abc345-6', Sz).  Sz = 123;  Sz = 345;  Sz = 6;  no


 * Írjon Prologban egy eljárást, amely egy tetszőleges Prolog kifejezésben
  minden számot eggyel nagyobbra cserél. Vigyázat: a kifejezésben változók
  is előfordulhatnak!

  % novel(+Kif, ?Kif1): Kif1 ugyanolyan Prolog kifejezés mint Kif, csak
  % minden szám helyett az eggyel nagyobb szám szerepel benne.

  Példa: ?- novel(f(1, X, 2, [3,4]), Kif1).  
  válasz:	Kif1 = f(2, X, 3, [4,5])


 * A G irányítatlan gráfot az élek listájával adjuk meg, egy élet a
  két végpontnak a '-' operátorjellel való összekapcsolásával
  jelölünk (a két végpont sorrendje tetszőleges). A végpontokat Prolog
  konstansok jelölik. Pl az [a-b,b-c,c-a] lista az abc háromszöget
  jelöli.

  Írjon egy olyan Prolog eljárást, amely megállapítja egy ily módon adott
  gráf pontjainak fokszámát. (A gráf egy pontjának fokszáma a belőle kiinduló
  élek száma.) Használjon jobbrekurziót.

  % fokszamai(+G, ?FL): A G gráf pontjainak fokszámát az FL lista írja le,
  % amelynek elemei Pont-Fokszám alakú párok. A gráf minden pontja pontosan
  % egyszer szerepel FL-ben. Az FL lista elemeinek sorrendja érdektelen.

  Példa: ?- fokszamai([a-b,b-d,c-b], FL). válasz: FL = [a-1,b-3,d-1,c-1].


 * Írjon olyan Prolog eljárást, amely egy adott atomban keres egy abban
  előforduló legalább kétkarakteres olyan folytonos részt, amely csupa
  kisbetűből áll, és maximális, azaz egyik irányban sem terjeszthető ki
  kisbetűvel! Az eljárás adja ki a megtalált részatom kezdő
  indexpozicióját is (1-től számozva)! Visszalépéskor legyen hajlandó az
  összes ilyen részatomot felsorolni!				      

  % szava(Atom, Szo, Index): Az Atom atomban az Index kezdőpozición a Szo
  % áll, amely csupa kisbetűből álló maximális, legalább kétbetűs atom.
  % :- pred palindex(atom::in, atom::out, int::out).

  | ?- szava('a gyogy* 6ott', S, I).
				   I = 3, S = gyogy; I = 11, S = ott; no

 Könnyített feladat: eltekinthet a maximalitási feltételtől. 
 

 * Írjon Prologban egy eljárást, amely két, nem feltétlenül egyforma
  hosszú lista elemeit összefésüli. Vigyázzon, hogy többszörös
  megoldások ne fordulhassanak elő!

  % kever(+L1, +L2, ?L): L1 és L2 listákelemeinek osszefésülése L.

  Példák: 
	?- kever([a,b,c],[x,y,z], KL).  válasz: KL = [a,x,b,y,c,z] 
	?- kever([a,b,c],[z], KL).    válasz: KL = [a,z,b,c] 
	?- kever([a,b],[x,y,z], KL).   válasz: KL = [a,x,b,y,z] 

A második részben (felkészülési idő nélkül, legfeljebb rövid gondolkodás után) kiskérdésekre kell válaszolni (adott programrészlet működését elmagyarázni, típusegyenletet megoldani, Prolog-kifejezés gráfját felrajzolni, egy-egy beépített függvény, ill. eljárás működését ismertetni, egy-egy témakörről kiselőadást tartani stb.).

A Prolog vizsgán második feladatként kétféle azonnal megoldható feladatot adunk. Az első egy Mit nyomtat? feladat, a második egy Mi az eredménye? feladat.

Példák a ,,Mit nyomtat?'' feladatokra:

 A. Mit ír ki az alábbi p eljárás, ha hívásakor paraméterként az Ön hatjegyű
  (EEHHNN alaku) születési dátumát (pl ?-p(770321))? Indokolja meg miért
  (írja le általánosan mit csinál az eljárás)! 

  Az eljárás típus-specifikációja mindegyik esetben:

  % :- pred p(int::in).

  Az alábbiakhoz feltételezzük, hogy a `lists' könyvtár be van töltve:

  :- use_module(library(lists)).

  továbbá, hogy a `between/3' eljárás definiálva van.

 1.
  p(N) :-
	  write(N), nl,
	  number_codes(N, NL), 
	  findall(A, (member(A, NL), A > 0'4), AL),
	  reverse(AL, [U,V|_]), !,
	  put_code(V), put_code(U), nl.
  p(_N) :-
	  write('nem megy'), nl.

 2. 
  p(N) :-
	  write(N), nl,
	  number_chars(N, NL), 
	  reverse(NL, [_,DC|_]),
	  number_chars(D, [DC]),
	  length(L, D), append(L, [E|_], NL),
	  put_char(E), nl.

 3. 
  p(N) :-
	  write(N), nl,
	  number_codes(N, NL), 
	  append(_, [A|BL], NL), 
	  put_ccode(A),
	  BL = [B|_], B > A, !, nl.
  p(_) :-
	  write(' vege'), nl.

 4. 
  p(N) :-
	  write(N), nl,
	  number_codes(N, [E|NL]),
	  member(H, NL),
	  H < E, !,
	  put_code(E), nl.
  p(_) :-
	  write('nem megy'), nl.

 5.
  p(N):-
      write(N), nl,
      number_codes(N, NL),
      append(_, [A,B|L], NL),
      (  A mod 2 =:= B mod 2 -> true
      ;  L = []
      ),
      put_code(A), put_code(B), nl, !.

 6. 
  p(N):-
      write(N), nl,
      number_chars(N, [_,A|NL]),
	  append(L, [B|_], NL),
	  number_chars(AB, [A,B]),
      (  L = []
      ;  AB mod 3 =:= 0
      ),
      write(AB), nl, fail.
  p(_).

 7.
  p(N) :-           
	  write(N), nl, 
	  number_chars(N, [_,_,_|NL]),  
	  append(L, [_], NL), 
	  number_chars(M, L),      
	  between(M, 100, I), 
	  I mod 3 =:= 0, !,   
	  write(I), nl.       
  p(_) :-           
	  write('nem megy'), nl.

 8.
  p(N) :-
	  write(N), nl, 
	  number_codes(N, NL), 
	  reverse(NL, [_,A|_]),
	  member(X, [A|NL]), X < 0'3, 
	  put_code(X), fail.
  p(_N) :- 
	  nl.

 9. 
  p(N) :-
	  write(N), nl,
	  number_codes(N, [_|L]),
	  L1=[_|_],
	  append(L1, [C,_|_], L),
	  number_codes(N1, L1),
	  D is C-0'0, 
	  write(N1-D), nl, fail.
  p(_).

 10. 
  p(N) :-
      write(N), nl,
	  number_codes(N, [_|L]),
	  append(_, [C1,C2|L1], L),
	  C1 < C2, !, number_codes(N1, L1),
	  write(N1), nl.
  p(_) :-
      write('nem megy'), nl.

Példák a ,,Mi az eredménye?'' feladatokra:

 B. Írja mindegyik Prolog cél mellé annak futási eredményét (siker,
  meghiúsulás, vagy hiba). Sikeres futás esetén adja meg az X változó
  értékét. Mindegyik célt a Prolog interpreternek önmagában adjuk oda,
  azaz futásának kezdetén a célban előforduló változóknak nincs
  értéke. Feltételezzük, hogy a `lists' könyvtár be van töltve.

  ?- 4*3 is X, X is 3*4.
  ?- append([], L, X), var(X).
  ?- X is 5//4, X == 5//4.
  ?- U is 21/5, (U < 4 -> X is 4-U ; X is U-4).
  ?- a+b+c =.. X.
  ?- atom_chars(abc, [U|V]), atom_chars(X, V).       
  ?- X is +(1,2), X =:= 10//3.
  ?- member(X, [1,2,3]), !, X > 2.
  ?- atom_codes(X, [0'7,0'0]).
  ?- arg(2, [1], X).
  ?- X =.. [1,2,3].
  ?- X = 8//3.
  ?- number_chars(1+2, X).
  ?- functor([1], F, X).
  ?- append([1], U, X), f(1) =.. U.
  ?- findall(V, (member(V,[9,7,0,1,2,4]), V>3), X).
  ?- X = [1,2,3], arg(2, X, 2).
  ?- X =:= 7//3.
  ?- X is 2*3, X == 3*2.
  ?- atom_chars(haho, [A|U]), reverse(U, R), atom_chars(X, [A|R]).
  ?- append(X, [1|U], [3,2,1]).
  ?- length(X, 1), arg(1, X, 2).
  ?- 1+2*3 =.. [F|X].

A harmadik részben a felkészülési idő alatt megírt programokhoz kell magyarázatot, kiegészítést fűzni, ill. a vizsgáztatónak a programokra vonatkozó kérdéseire válaszolni.

A vizsga első három részben max. 70 pont szerezhető.

Végül a negyedik részben a hallgatónak a zh-ra, ill. az nhf-re vonatkozó kérdésekre kell válaszolnia, ha írt zh-t, ill. adott be nhf-et. Ha a válaszok nem kielégítőek, a zh-ra, ill. az nhf-re kapott pontszámot nem vesszük figyelembe az osztályzatban.


szeredi@iqsoft.hu
Utolsó módosítás: 2001. 01. 05.