BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki informatika szak
Nappali tagozat
2000/2001. tanév

Deklaratív programozás

Házi feladat, 0.2 változat

2000. október 18.

Mastermind

A játék ismertetése

A játékot bizonyára mindenki jól ismeri. Színes kód- és tippbábukkal, fekete és fehér válaszbábukkal ketten játsszák olyan táblán, amelyen több sorban lyukak vannak.

A passzív játékos feladata, hogy a színes bábukból tetszőleges kombinációt állítson össze, e titkos kódot a másik játékos által nem látható lyukakba helyezze, és a valóságnak megfelelően válaszoljon a kérdéseire. (Azonos színű bábukból több is lehet a kódban.)

Az aktív játékos feladata a titkos kód kitalálása. Minden lépésben tetszőleges kombinációt állít össze a színes bábukból, és tippjét a tábla következő üres sorába rakja. A passzív játékos mindegyik tippről közli, hogy milyen közel van a kódhoz: annyi fekete válaszbábut rak a táblára, ahány egyforma színű bábu van a tippben és a kódban ugyanazon a helyen, továbbá annyi fehér válaszbábut rak a táblára, ahány egyforma színű bábu van a tippben és a kódban különböző helyen.

A válaszról nem lehet tudni, hogy pontosan mely bábukra vonatkozik. Az aktív játékos célja természetesen az, hogy a lehető legkevesebb lépésben kitalálja a kódot.

A játék aktív játékosként itt kipróbálható.

A megoldandó feladat

Írjon mmind néven olyan SML függvényt, ill. Prolog eljárást, amely tippek és a hozzájuk tartozó válaszok egy halmazához megadja a lehetséges titkos kódokat! A kódokat pozitív egész számok listájaként ábrázoljuk.

A függvénynek, illetve az eljárásnak 2 bemenő paramétere van. Az első egy szám, amely megadja, hogy a kódban maximálisan mekkora érték fordulhat elő. A második egy nemüres lista, a súgás-lista, amelynek elemei a játék egy fordulójának felelnek meg: egy tippet és az arra adott választ tartalmazzák. A súgás-lista elemei tehát párok, amelyek első tagja egy (megtippelt) kód, a második tagja pedig az erre kapott válasz (a fekete és a fehér válaszbábuk száma). Egy titkos kódot lehetségesnek nevezünk egy adott bemenetre nézve, ha nem tartalmaz a megadott maximumnál nagyobb kódot és a súgás-lista minden elemének megfelel, azaz a megadott kód-tippre a megadott választ eredményezi.

Az SML függvény kimenete az összes lehetséges kód (ismétlődésmentes) listája. A Prolog eljárás kimenete egyetlen kód, azonban visszalépések során az összes lehetséges kódot elő kell állítania, mégpedig mindegyiket egyszer. Lehetetlen kódot nem szabad előállítania.

Természetesen a függvény, ill. az eljárás által kiszámított kódok hossza azonos kell legyen a bemenő paraméterben szereplő kódok hosszával.

Ha a bemenetben különböző hosszúságú kódok szerepelnek, akkor a Prolog eljárás hiúsuljon meg, az SML függvény adjon vissza üres listát!

A megírandó függvény és eljárás specifikációja

Az mmind függvény paraméterének és eredményének típusát a következő SML-típusdefiníciók írják le.
   structure TMMind =
   struct
    type code  = int list
    type blacks = int
    type whites = int
    type answer = blacks * whites
    type hint  = code * answer
   end

   signature MMind =
   sig
    (* mmind (m, l) = az m maximális kódérték és l súgás-lista
             esetén lehetséges kódok listája *)
    val mmind : int * TMMind.hint list -> TMMind.code list
   end
Az mmind/3 eljárás paramétereinek típusát a következő - megjegyzésként megadott - Prolog-típusdefiníciók írják le.
   % :- type code   == list(int).
   % :- type blacks  == int.
   % :- type whites  == int.
   % :- type answer ---> blacks/whites.
   % :- type hint  ---> code-answer.

   % :- pred mmind(int::in, list(hint)::in, code::out).

A keretprogram

Programjait keretprogramok segítségével próbálhatja ki. A keretprogramokat a specifikációs modulokkal és egy a beadáskor használthoz hasonló tesztsorral együtt itt letöltheti. A házi feladatok teszteléséhez és értékeléséhez ezekkel kompatíbilis programokat fogunk használni.

A keretprogram bemenete egy olyan szöveges állomány, amelynek első sora a kódban felhasználható legnagyobb számot tartalmazza, az összes többi sora pedig egy tippet és a rá adott választ tartalmazza. A tipp nemnegatív egészek üres karakterekkel elválasztott sorozata. Ezt követi a válasz, amely a fekete és a fehér válaszbábuk száma `/' jellel elválasztva.

Az 1. ábra egy lehetséges bemeneti állomány tartalmát mutatja.

4
1 1 1 1/0
1 2 2 0/1
3 1 3 2/0
1. ábra: A keretprogram egy lehetséges bemenete

A fenti példa esetén a lehetséges megoldások: [3,1,4] és [4,1,3]. (Ezeket a Prolog eljárásnak fel kell sorolnia, az SML függvénynek listába gyűjtve vissza kell adnia. A sorrend természetesen tetszőleges.)

Az SML-keretprogram három függvényt exportál:

  signature FMMind =
  sig
    val mmind_in : string -> (int * TMMind.hint list)
    val mmind_out : string * TMMind.code list -> unit
    val solve : string * string -> string
  end
  
mmind_in f
Az f szöveges állományból beolvasott maximális kódértéket és a súgás-listát adja eredményül.
mmind_out (m, cs)
A cs kódlistát kiírja az m szöveges állományba.
solve (f, m)
Beolvas egy feladványt az f szöveges állományból és kiírja az összes megoldást az m szöveges állományba. Ehhez természetesen szüksége van az MMind.mmind függvényre. Eredménye a feladvány nevét, a kód hosszát és a futási időt mp-ben tartalmazó füzér.
A bemenetet, ill. a kimenetet a terminálra irányíthatjuk Unix alatt a /dev/stdin, ill. a /dev/stdout, MS-DOS alatt mindkét esetben a con állománynév megadásával.

A Prolog-keretprogram három eljárást exportál:

mmind_in(file::in, int::out, list(hint)::out)
A megnevezett szöveges állományból beolvassa a maximális kódértéket és a súgás-listát, és mindkettőt visszaadja.
mmind_out(file::in, list(code)::in)
Kiírja a megoldást a megnevezett szöveges állományba.
solve(file::in, file::in)
Beolvas egy feladatot es kiírja az összes megoldást. Ehhez természetesen szüksége van az mmind/3 eljárásra.

A keretprogram felhasználja a file típust:

  % :- type file   == atom.
  
A file típusú argumentumokban a user atomot megadva a terminálról vihetünk be, ill. a terminálra irathatunk ki adatokat. Egyébként a megadott nevű állományba írunk, ill. állományból olvasunk.

Dokumentációs követelmények

Mindkét programot úgy írja meg (választása szerint vagy magyarul, vagy angolul), hogy a szövegük jól olvasható legyen: válasszon értelmes neveket, specifikálja a paraméterek és más azonosítók szerepét és értelmezési tartományát, magyarázza meg az egyes eljárások ill. függvények feladatát és működését! Írjon minden eljáráshoz és függvényhez fejkommentet!

A két programhoz közös dokumentációt készítsen - vagy magyarul, vagy angolul. A dokumentáció tartalma legalább a következő legyen:

Fogalmazzon világosan és tömören, ügyeljen a helyes nyelvhasználatra és a helyesírási szabályok betartására! Az indokoltan elvárható formai követelmények be nem tartását, a gondatlan kivitelt szankcionáljuk.

A dokumentációt elektronikus formában adja be, HTML, esetleg ASCII formátumban.

Egyéb követelmények és tudnivalók

A programokat és az elektronikus dokumentációt tömörítve, elektronikus levélben kell elküldeni. A beadás részleteit a tárgy honlapján közöljük. A programok és az elektronikus dokumentáció beadási határideje 2000. december 11., hétfő, 24:00 óra.

A vizsgaosztályzatban a határidőre beadott nagyfeladat eredményét 15%-os súllyal vesszük figyelembe.

A hibátlan nagyfeladatot határidőre beadók SML-, ill. Prolog-programjukkal létraversenyben vesznek részt. A leggyorsabban futó SML-, ill. Prolog-programokra - helyezési számuktól függően - külön-külön 30 és 2 közötti pluszpont kapható, a féléves összpontszámhoz a kapott összegnek a negyedét adjuk hozzá. A létraversenyről az esetleges további tudnivalókat a tárgy honlapján tesszük közzé.

A programoknak mind Unix, mind Linux operációs rendszer alatt működniük kell a tantárgy honlapján megadott rendszereket használva.


benko@iqsoft.hu
Utolsó módosítás: 2000. 12. 04. 15:58:05